Våre ansatte

Betty Grimsmo
Betty GrimsmoStyrer
Kort tekst om ønskelig
Stine Risvik
Stine RisvikPed. leder
Kort tekst om ønskelig
Gunn Anita Haugteig
Gunn Anita HaugteigPed.medarbeider
Kort tekst om ønskelig
Wenche Merete Aasan
Wenche Merete AasanPed.medarbeider
Kort tekst om ønskelig