Barns medvirkning i Barnehagen

Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (barnehageloven§ 1 Formål, 2 ledd) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.(Barnehagelovens § 3 Barns rett til medvirkning)

Tilknytning og fellesskap
Barn må få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte annerkjennelse for sine uttrykk.
Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egen uttrykksmåte. Personalet må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert deres verbale språk. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom foreldrene og personalet.
Planlegging må gi rom for innspill fra barna i forhold til ulike aktiviteter i barnehagen. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Også det å lære seg å akseptere at andre har ulike meninger og det å godta at andre har ulike forslag.

Barns medvirkning i forhold til planlegging:
Personalet skriver månedsplaner og årsoversikt i grove trekk. Barna kommer med forslag til emner og turer. Viktig at personalet merker seg hva som opptar barna og flette det inn i planene. Barnehagen må gi rom for impulsive forslag fra barna, og notere seg hva barna liker og ikke liker.

Barns medvirkning i forhold til vurdering:
Personalet må merke seg barnas reaksjoner underveis i aktivitetene. Å se på kroppsspråket til barna er like viktig som det verbale. Personalet kan gjennom samtaler med barna finne ut hva de sitter igjen med, hvilke inntrykk de har fått. De bestemmer selv hva de skal fokusere på. Dette kan skrives på større ark og henges opp.

Garderobesituasjon:
Personalet legger frem klærne som barna skal ha på seg, men de kan på forhånd spørre barna hva de tror de skal ha på seg, eller gjøre det sammen med dem. Barna blir oppfordret til å kle på seg mest mulig selv, men de voksne skal være tilgjengelig for veiledning og hjelp til det de ikke klarer. De «store« kan hjelpe de «små». Barna skal selv kjenne etter om de må på do før de går ut. Personalet må her bruke skjønn og se ann barna aldersmessig og i modning. Noen trenger fremdeles å bli fortalt at de må gå på do før ulike aktiviteter.

Matsituasjon:
Måltidene foregår under faste rutiner og faste tidspunkt. Barna skal følge vanlige regler for bordskikk. Barna bestemmer selv hvor mye mat de vil ha på tallerkenen. De velger selv pålegg og har innflytelse på innkjøp av mat. Selvsagt ikke sjokoladepålegg. barna skal spise opp det de har forsynt seg med før de tar mere mat, også skorper. De oppfordres til å spise opp det de har forsynt seg med. Prøver barna seg på mat de ikke har smakt før men ikke liker, slipper de å spise opp dette. Barn som er ferdige å spise får gå fra bordet etter hvert, men vise god bordskikk og vente til flere er ferdige. Når barnehagen er på tur eller spiser ute, blir det gjerne andre rutiner.

Turer:
Barna skal få komme med forslag til turer og turmål. Forskjellige barn spørres slik at det ikke blir noen som bestemmer hver gang. Slik får også barna litt trening i å bestemme og godta hverandres forslag.

Barns medvirkning i forhold til lek:
Barna tas med på råd når det gjelder innkjøp av leker, barna skal først og fremst få bestemme leken selv og få leke uforstyrret, men de voksne må gripe inn hvis noen faller utenfor eller blir utestengt hele tiden. Barna må også skjermes slik at de kan få leke ifred. De skal slippe å føle at de voksne følger med hele tiden. De voksne kan delta, men på barnas premisser og i et samspill. Barna skal i utgangspunktet selv finne lekekamerater, men får hjelp om nødvendig. Personalet bør gripe inn hvis de samme barna bestemmer leken hele tiden. Frileken skal skje på barnas premisser og ikke planlegges av de voksne.

Barns medvirkning i forhold til læring:
Barnehagen har en del samlingsstunder, men ikke fast hver dag. Ofte delte grupper. Her får barna trening i å ta ordet og å lytte til hverandre og de voksne. Ved voksenorganisert aktivitet skal barna få delta, men selv velge hva de skal lage. De kan få valgalternativer når de skal lage noe til høytidene. Aktivitene deles inn i grupper, så barna får gjøre ting til forskjellige tidspunkt. Noen ganger blir det frivillig om de i hele tatt trenger å lage noe. Det er frivillig for barna å delta på generelle voksenstyrte leker. (leker i gymsal, ute, etc.)

Barns medvirkning i forhold til refleksjon:
Personalet kan stille spørsmål tilbake til barna ved «flytende» spørsmål slik at de reflekterer over svaret selv. Viktig at vi undrer oss sammen, barn og voksne. Personalet gir konkrete svar hvis det kreves. Barna må få mulighet til å diskutere seg imellom og finne løsninger selv.