Danning i barnehagen

I den nye formålsparagrafen er verdier satt høyt, de har alltid vært der, men for at barnehagepersonalet skal følge opp må de lovfestes. Disse er felles plattform for alle som jobber i barnehage. Dette er loven som vi i barnehagen skal forholde oss til. Grunnverdiene er lovsatt i formålsparagrafen.

Verdier:
Menneskeverd, likeverd, åndsfrihet, solidaritet- så viktige grunnverdier at de må lovfestes. Hver enkelt barnehage må begrunne dem på sin egen måte, ut fra eget livssyn/tro.

Hva er danning?
Helhetssyn-læring, utdannelse. Dialogen blir viktig i danningsprosessene. Danning er at jeg`et skal flettes sammen med de andre i verden. Reflektere over kunnskapen og forstå seg selv i lys av andre.

Danning i Rammeplanen:

 • livslang læringsprosess
 • danning gjennom omsorg, lek og læring
 • forutsetning for danning: samhandling med barn og voksne
 • danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet
 • danning og holdning henger sammen. Noe som utvikles og ligger dypt i personligheten og som styrer valg og handlinger.
 • et dannet menneske er et menneske som har og viser respekt:
  • For seg selv
  • For mennesker rundt seg
  • For naturen
  • For noe som er større enn seg selv.

Allmenndanning i barnehagen:

 • Fagområdene i barnehagen, litt om alt; matte, naturfag, norsk, samfunn, religion, livssyn, etikk, musikk, drama, kunst/håndverk, fysfos
 • Eksempel: bordskikk og hygiene

Filosofisk samtale i barnehagen:

 • Lærer barn å lytte til andre, ta hensyn til andre=etisk danning
 • Si hva en selv mener=identitetsdannende
 • Lære at min stemme er verdt å høre på=demokratisk danning
 • Lære om temaer vi undersøker og samtaler om=allmenndanning

Personalet:

 • Er du dannet?
 • Se seg selv med en annens blikk en gang iblant. Se at alle uansett alder eller «tittel» har like stor verdi. Vi kan lære noe av alle.
 • «i møtet og vekselvirkningen med barnet danner også pedagogen seg videre og blir klokere på seg selv og verden»
 • Personalet må være bevisste på dette.

Legge til rette for danning av mennesker i en enorm viktig fase av livet deres. Danne mennesker til både ha respekt for seg selv og ta hensyn til andre, samfunnet og naturen.