Samarbeidsutvalget i barnehagen

Ifølge barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og er det formelle organet som gir foreldrene medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Samarbeidsutvalget er et samarbeidsorgan mellom foreldre, ansatte og eventuelt eier.

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig enighet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter og to av de ansatte. Foreldrerådet velger to representanter på foreldremøtet på høsten, og de velges for ett år i gangen. Det er også disse to som skal være med å godkjenne årsplanen for neste barnehageår. Foreldrerådet skal gå til samarbeidsutvalget når det er noe de vil drøfte som omhandler barnehagen.

Samarbeidsutvalget for Sagatun Barnehage året 2016-2017 består av: