VEDTEKTER
SAGATUN BARNEHAGE ANS1. EIERFORHOLD

Sagatun barnehage er en privateid barnehage.
Den eies og drives av Kari Skulbørstad og Bjørn Ove Hofstad.
Kari er daglig leder.
Barnehagen leier lokaler av Sagatun Grendahus på flerårs kontrakter.
Barnehagen er godkjent av Stjørdal kommune, oppvekstetaten 14. august 2005.


2. FORMÅL
Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager § 1 og har som mål å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen skal også rette seg etter lokal og nasjonal rammeplan.

Barnehagen skal hjelpe til å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.


3. BEMANNING
Bemanningen består av styrer, pedagogisk leder og 3 assistenter.
Personalet må fremlegge tilfredsstillende politiattest for jobb i barnehagen.


4. ÅPNINGSTIDER
Barnehagen er åpen fra kl 06.30 til 16.45.


5. LEKE_ OG OPPHOLDSAREAL
Barnehagens netto leke- og oppholdsareal pr. barn er fastsatt til 4m2.


6. FERIER / FRIDAGER
Sagatun barnehage holder stengt alle rød-dagene (1 & 2 juledag, 1 nyttårsdag, skjærtorsdag t.o.m. 2 påskedag, 1. mai, Kristi himmelfartsdag, 17. mai, 2 pinsedag ) 
Barnehagen er stengt f.o.m. 24 Des og t.o.m. 2.nyttårsdag, og mellomuken i påsken, da personalet avikler ferie.

Stengt i 3 uker på sommeren. Brukere blir varslet senest 3 måneder før avviklingen.
       

7. PLANLEGGINGSDAGER
Personalet skal ha 5 planleggingsdager pr. driftsår (01.08-31.07 ), dvs. at barnehagen 
Holder stengt disse dagene. Disse dagene skal foreldrene ha beskjed om minst 14 dager på forhånd.
Dette gir ikke reduksjon av foreldrebetalingen.


8. FORELDREBETALING
Foreldrebetalingen følger kommunens betalingssatser og kan justeres inntil 2 ganger pr. år -01.01 og 01.08.
Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis og innen den 1.-første- i hver måned.’
Foreldrene mottar faktura/giro fra barnehagen.

Utgifter til turer eller arrangementer betales for hver gang siden barna har forskjellige 
Oppholdsdager og muligheten for å delta vil variere.

Ved sen innbetaling plikter eier å gi beskjed til foreldre og styrer. Ved manglende 
Foreldrebetaling gis en purring etter ca en uke. Forfallsfrist settes til en uke. Dersom 
Foreldrebetalingen fortsatt uteblir, vil det bli sendt et skriftlig varsel med forfalls-
Frist på 14 dager. Dersom foreldrebetaling fortsatt uteblir, blir barnet utestengt fra barnehagen. Foreldrene blir belastet med 250,- på regningen.
      

9. OPPTAK/OPPSIGELSE
Det er samordnet opptak i kommunen, dvs. felles skjema for alle som søker. Fås på kommunen og skal leveres inn til kommunen.
Barnehageplassene tildeles frem til skolepliktig alder- så fremt det ikke ligger spesiell grunner tilstede.

OPPSIGELSE:
Oppsigelsesfristen er 1-en måned. Det må betales for oppholdet i oppsigelsestiden. Oppsigelsen må skje før den 1. i måneden.

Tildeling og oppsigelse skal skje skriftlig.  


10. ENDRING AV TILBUD
Hvis foreldre ønsker endring av størrelse på plass, må det søkes spesielt om dette. Søknaden innvilges dersom barnehagen har andre søkere som kan tilbys den ledige plassen.
Det kan søkes overføring fra en barnehage til en annen. Dersom søknad om overføring innvilges, må plassen i barnehagen det søkes fra, sies opp skriftlig.


11. FORELDRESAMARBEID
Foreldresamarbeidet skjer hovedsakelig i den daglige kontakten. Barnas foreldre/foresatte i barnehagen utgjør et foreldreråd. Rådet skal bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø,
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske.
Det vil bli avholdt foreldremøte høst og vår.


12. ÅRSPLAN
Årsplanleggingen for den pedagogiske siden av Sagatun barnehage utarbeides for et barnehageår om gangen, og fastsettes av samarbeidsutvalget.
Foreldrerådet får årsplanen til orientering. Kopi sendes kommunen.


13. HELSE
I tilfelle sykdom som oppstår mens barnet er i barnehagen, er foreldrene forpliktet til å sørge for at barnet blir hentet. Er det smittsomme sykdommer i hjemmet, plikter foreldrene straks å melde fra til barnehagen.

Syke barn kan ikke oppholde seg i barnehagen, og det er en selvfølge at barnet etter sykdomsfravær er smitte og feberfri før det returnerer til barnehagen.
Barnet må kunne være ute.

Barnehagen har et internkontrollsystem som skal fremme helse, miljø og sikkerhet under planlegging og drift.


14. TAUSHETSPLIKT
Ansatte er underlagt i informasjons- og taushetsplikt i h.h.t. barnehagelovens § 21.
Barnehagen har også i spesielle tilfeller opplysningsplikt til sosial- og 
Barnevernstjenesten j.fr. § 22 og § 23.


15. VEDTEKTENES VARIGHET
Vedtektene er fastsatt av eier og gjelder til de blir revidert. Kopi av gjeldende vedtekter skal sendes til barnehageadministrasjonen i kommunen som skal påse at vedtektene er innenfor lovens rammer. Foreldrene får utdelt vedtektene ved tildelt plass.Sagatun Barnehage ANS
Kari Skulbørstad
Levert av