Planlegging, dokumentasjon og vurdering.


Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjoner, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre.


Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Med dokumentasjon synliggjør vi barnas lære-prosesser for dem selv og andre. Vi må også reflektere over egen væremåte i alle våre møter med barna. Et godt pedagogisk verktøy som danner grunnlag for planlegging av videre arbeid er dokumentasjon av hva barn sier og gjør rundt et tema.

Vurdering av barnehagens arbeid er viktig for å sikre god kvalitet i voksnes samspill med barn og samspillet mellom barna. Vurdering skal danne grunnlaget for planlegging og utvikling og skal foregå kontinuerlig og etter en har gjennomført planer og aktiviteter.  Her brukes refleksjonsskjema og refleksjonsskriv etter planlagte aktiviteter. Hensikten med vurdering er at vi skal se hva som fungerer og justere det som fungerer dårlig. Vi kan hele tiden bli bedre til å utvikle barnehagens innhold og arbeidsmetoder. Barn og foreldre skal få si sin mening om hva de synes er viktig å vektlegge i barnehagen. Dette gjøres gjennom observasjoner, samtaler, spørreskjema og den daglige kontakten vi har med foreldrene. Personalet skal vurdere aktiviteter og reflektere over eget samspill med barna.
Vurderingsskjema over ulikt arbeid i barnehagen kommer på neste side


 

HVA

 

HVORFOR

 

HVORDAN

 

HVEM

 

NÅR

 

Vår væremåte i møte med barna

 

 

 

Vi skal behandle barna med god omsorg, på en respektfull, anerkjennende og likeverdig måte. Trygghet og omsorg er et godt grunnlag for læring

 

Refleksjon over vår egen og andres praksis, observasjon av hverandre

 

Alle

 

I det daglige arbeidet, og på personalmøter

 

 

 

Barnehagens faglige innhold

 

 

 

 

For å sikre barns læring og progresjon i arbeidet vårt

 

Pedagogisk dokumentasjon brukes som grunnlag for refleksjon. Tilbakemeldinger fra barn og foreldre tas med i refleksjonene

 

 

Ansatte, barn og foreldre

 

Ukentlig og månedlig

 

Ute/innemiljø

 

 

 

Miljøet er avgjørende for hvilke muligheter barna har og hva de lærer. Viktig med god sikkerhet.

 

Kontinuerlig observasjon og refleksjon over barnas bruk av miljøet rundt seg. Tilrettelegging etter behov. Risikoanalyse/brannøvelse 2 ganger pr.år.

 

Ansatte

HMS- senteret

Brannvesenet

 

 

Kontinuerlig og etter behov

 

Arbeidsmiljø

 

For å sikre at alle har det bra og trives på jobb. Viktig for å kunne være en god voksen for barna.

 

Arbeidslivsundersøkelser, medarbeidersamtaler, uformelle samtaler

 

HMS-senteret, Nav-IA, ansatte, styrer, tillitsvalgt

 

Minst 2 ganger i året

 

 


Foreldrenes tilfredshet med barnehagen

 

 
Det er viktig for barna at det er et nært samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrene skal være trygge på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.
 

Daglige tilbakemeldinger

Foreldremøter

Kontaktmøter


 

Foreldre og ansatte

Styrer

Ped. Leder


 

Daglig

Høst og vår


 

Det er viktig for barna at det er et nært samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrene skal være trygge på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.
Det er viktig for barna at det er et nært samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrene skal være trygge på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.
Det er viktig for barna at det er et nært samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrene skal være trygge på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.
Det er viktig for barna at det er et nært samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrene skal være trygge på at barna blir ivaretatt på best mulig måte.
Levert av